प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश १(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले))

दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२३१९
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
भगवती चौधरी
सुनसरी-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४०७८८
उमेर ५१
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३३१४८
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२१३५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२०२४
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०१०१
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३००२०
उमेर ६९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९३१५
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८८९१
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८७१६
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८६८२
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६८६७
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६७३८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६७२१
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६२३५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
शेरधन राई
भोजपुर
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६२०२
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५८९५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५७५३
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५३४९
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४४६३
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२९४६
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१९४३
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
मानबीर राई
सोलुखुम्बु
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९३२४
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
बिजय सुब्बा
तेह्रथुम
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८६३१
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२५१
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२५३०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८७५८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८६४१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७०१८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५४६४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५३७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३९५१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३५३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३१५७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२७७२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १११०२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १००७२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४१२९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२००
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९८७५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९४७९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८२०९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७७५२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७४२८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५७९७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५४८२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५३९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३७५४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२४६५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०१२८