प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा परिणाम

दल प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७ जम्मा
९१ २६ २६ ४२ २१ ३४ १२ १८ १५८
१४१ ५२ ३३ ६५ ३४ ४७ २४ ३० १३४
४६ १९ १७ २४ १२ १८ १० १२ ७०
२१ ११ १७ १२ २४
१४० ४४ ५८ ६५ २९ ३५ २१ २७ १८
७९ ३५ ३५ ३२ १२ १९ १८
१३१
८६७ १०५ ५४७ १९२ ३४ १६४ १६ ३६ १७
५१ २३ १८ २३ १३
३० २२ १५ १०
१०९ १८ ५८ १२ १२ १३
५४ १२ ५८ १८
६२ २१ १७ २२ १० ११
२०
१५ १६
१३
१२
४० ३५
२०
३२
१३
३९ १२
२४
८८ ४१ ३७ २८ ३३
२१
१६
२३
५८ १५ २५ २१ १२
५६ १९ ११ २१